Home
Over No Play
Contact
Evaluatie
formulier
Klachten procedure
Algemene voorwaarden
Nieuws
Links
KLACHTENPROCEDURE

1. Bent u niet tevreden over (een onderdeel van) de diensten van No Play? Laat het dan snel weten! No Play zal direct meewerken aan een oplossing;

2 . No Play streeft ernaar een klacht binnen drie weken af te handelen. No Play zal u direct na de afhandeling via elektronische weg vragen of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld;

3. Bent u niet tevreden over de wijze waarop uw klacht door No Play is opgepakt? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenbehandelaar. De klacht moet u schriftelijk indienen bij:

Dhr. R. R. van Haagen, Litouwen 15, 2613 MB Delft.
e-mail: richard.vanhaagen@tele2.nl;

4. De klachtenbehandelaar neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (van de algemene voorwaarden van No Play) bij No Play heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing;

5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 bij de klachtenbehandelaar aanhangig te worden gemaakt;

6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd;

7. Indien u een geschil voorlegt aan de klachtenbehandelaar, is No Play daaraan gebonden;

8. Wanneer No Play een geschil wil voorleggen aan de klachtenbehandelaar, moet No Play u eerst schriftelijk vragen u binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. No Play kondigt ook aan dat na het verstrijken van dit termijn No Play zich vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen;

9. De klachtenbehandelaar doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de klachtenbehandelaar gebeurt in de vorm van een bindend advies;

10. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld;

11. Schriftelijk ingediende klachten worden twee jaar bewaard en daarna vernietigd;

12. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 11 van deze klachtenregeling geen toepassing.
Telefoon: +31 6 30 44 42 12
Vanaf 2 april 2021: +31 15 78 55 371

KvK nummer: 27239326
Postbus 11191
3004 ED Rotterdam